شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه آخرین مهلت واریز هزینه های جواز سلطان آباد ( شهرک ابریشم )

اطلاعیه 
ذینفعان محترم پروژه شهرک ابریشم 
با توجه به اینکه اخذ مجوز آخرین مرحله همکاری تعاونی به اعضای محترم می باشد لذا حداکثر  94/2/15 نسبت به واریز هزینه های اعلام شده مجوز اقدام فرمائید بعد از تاریخ مذکور تعاونی تعهدی در این زمینه ندارد.
تعاونی مسکن شماره 2 رازی